വിളിക്കുന്ന ആളുടെ പേരും ഫോട്ടോയും കാണാൻ ആപ്പ് Who is calling

വിളിക്കുന്ന ആളുടെ പേരും ഫോട്ടോയും കാണാൻ ആപ്പ് Who is calling 
Always know who calls- Caller ID, Spam Block, Video caller tunes & Call recorder

Caller ID? Block numbers ? Call Recording? Phone number lookup? We got it all with CallApp, our scrupulous Phone app!

📞 Caller ID: -Advanced Caller ID technology to identify unknown numbers. More than 5.5 BILLION numbers!
- Never ask “who called me” again!
- Always know who is calling, with our caller trace & phone book abilities! 
- Stop Telemarketing & spam calls!
- Phone number lookup- search phone number or numbers and find them ASAP!

🚫 Spam Call Blocker: - Stop robocalls, Blocking numbers and contacts block! 
- Blacklist numbers, block telemarketing & telemarketer calls, stop robocalls & scam calls!
- Block spam with our caller id blocker!
- Scam calls protection!
- Advanced blacklist options & robocalls filter that fits your needs!

⏺️ Automatic call recorder (ACR): - CallApp’s Automatic Call recording enables you to Automatically record calls!
- Use our callerid calling app, to get the optimal recording calls option. 
- Record scam calls!
- Automatic call recording (ACR) made easy with CallApp! 

CallApp will identify who is calling, will recognize unknown callers & numbers, while giving you a great phone book UI. Our caller ID has caller trace & phone number lookup features that will always tell you who called, with a next level user experience .

Say bye bye to robocalls, telemarketing scam calls & stop spam calls! Blacklist and block contacts with CallApp and it’s unique spam filter that uses callerid data. Advanced spam call blocker app, that can also blacklist and stop spam calls from a certain prefix & especially robocalls.


- നിങ്ങളുടെ കോൺ‌ടാക്റ്റുകളിൽ‌ ഇല്ലാത്ത നമ്പറുകളിൽ‌ നിന്നും നിങ്ങൾ‌ക്ക് ലഭിക്കുന്ന കോളുകൾ‌ തിരിച്ചറിയാൻ‌ കഴിയും


10 കോടിയിലധികം പേര് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആപ്പ് ആണ് 

താഴെ കാണുന്ന Download  എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കാം⏬⏬


Download App 1

DOWNLOAD APP Android


DOWNLOAD IPHONE APP

എല്ലാവർക്കും ഷെയര് ചെയ്യുക 

1 Comments

  1. കാര്യം ഇല്ല ഫോൺ hang ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

    ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post

Ad

close